Obchodní podmínky pro české klienty

Společnost Mamaland Safaris, dále „Společnost“, uzavírá smlouvy na služby od klientů z České a Slovenské republiky, dále „Klient“, za níže uvedených obchodních podmínek.

Nabídky, smlouvy

Společnost nemá sídlo podnikání ani pobočku v České republice, ani v jiném členském státě Evropské unie. Všechny nabídky jsou vypracovány a smlouvy uzavírány se společností Mamaland Safaris, majitel Tony Byarugaba, se sídlem v Lulongo, Buwaya, Uganda podle zákonů Ugandy.

Pro více informací o Společnosti můžete navštívit naše webové stránky https://www.mamalandsafaris.com, nebo nás kontaktovat emailem info@mamalandsafaris.com nebo telefonicky na +256 702 747 758.

Nabízené služby nezahrnují mezinárodní dopravu osob. Klienti si sami zajišťují dopravu do Ugandy a nazpět do země svého pobytu. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případnou repatriaci Klientů.

Nabízené služby jsou poskytované výhradně na území Ugandy, v některých případech částečně i na území sousedících států (Keňa, Tanzanie, …).

Naši externí čeští spolupracovníci nevstupují žádným způsobem do smluvního vztahu mezi Společností a Klienty. Veškeré smluvní záležitosti je možné řešit pouze s majitelem Společnosti s využitím kontaktů uvedených výše.

Všichni Klienti obdrží před podpisem smlouvy a uskutečněním zájezdu nabídku obsahující podrobný denní program zájezdu včetně ubytování, stravování, ceny v amerických dolarech a další informace, a to prostřednictvím emailu, nebo písemně v sídle Společnosti.

V případě, že konkrétní nabídnuté ubytování nebo stravování není po uzavření smlouvy už k dispozici, Společnost si vyhrazuje právo, a zároveň se zavazuje, poskytnout náhradní ubytování a stravování v podobné nebo vyšší kvalitě.

Zálohy a platby

Pro české a slovenské klienty nabízí Společnost zvýhodněné platební a stornovací podmínky odlišné od podmínek uvedených na stránkách Společnosti https://www.mamalandsafaris.com. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, pak je od Klientů vyžadována záloha pouze ve výši 10-15% z celkové ceny zájezdu. U určitých typů zájezdů může být záloha vyčíslená v nabídce o vyšší, tak aby pokryla rezervační náklady společnosti, například povolenky na gorily a šimpanzi. Zálohu lze zaplatit v USD na ugandský účet nebo v CZK na účet vedený u české banky (čísla obou účtů najdete v nabídce, přepočet z USD na CZK podle aktuálního kurzu ČNB). Přijímáme rovněž platby kartou přes internet (PesaPal), ale s těmi je bohužel spojený bankovní poplatek 3,5% z výše platby, který hradí Klient. Po zaplacení zálohy obdrží klient potvrzený voucher na zájezd s potvrzením výše zaplacené zálohy a vyčíslením doplatku.
Zaplacená záloha je odečtena od celkové ceny zájezdu při úhradě doplatku v sídle Společnosti před započetím programu. Upřednostňovaná forma zaplacení celkové ceny je hotově v USD, protože je to nejlevnější pro obě strany. Lze si ale dohodnout i jinou formu. Přijímáme platby kartou na místě, ale s těmi je bohužel spojený bankovní poplatek 3,5% z výše platby. V případě využití bankovního převodu na ugandský bankovní účet Společnosti platí Klient veškeré bankovní poplatky banky odesílatele i banky příjemce a pokyn je třeba zadat s dostatečným předstihem, aby byly peníze připsány na účet Společnosti v Ugandě před zahájením programu. Platební metody se dají i kombinovat podle vašich preferencí.

Všechny ceny uvedené v nabídce a v uzavřené smlouvě jsou založeny na aktuálních poplatcích za vstupy do národních parků a aktuálních daňových sazbách v Ugandě. V případě, že by v období mezi uzavřením smlouvy a uskutečněním zájezdu došlo k výrazné změně výše uvedených poplatků a nebo daní, zavazuje se Společnost neprodleně Klienta o této skutečnosti informovat a Klient se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy respektující novou výši poplatků a daní. Podobná změna je však obvykle avizována dlouho dopředu a je málo pravděpodobná.

V případě požadavků Klienta na změny data, itineráře nebo dalších důležitých aspektů zájezdu po uzavření smluvního vztahu a zaplacení zálohy vyvine společnost maximální úsilí, aby těmto požadavkům vyhověla. S tím spojené vícenáklady hradí Klient. Upozorňujeme, že povolenky na gorily a šimpanzi nemusí být vždy možné posunout na jiný termín.

Postoupení smlouvy

V případě, že si Klient přeje postoupit smlouvu jiné osobě, je to obvykle možné, ale měl by o tom informovat Společnost s dostatečným předstihem před zahájením objednaných služeb v Ugandě (alespoň jeden měsíc). V opačném případě nenese Společnost žádnou odpovědnost za případné z toho vyplývající problémy.

Zrušení zájezdu, force majeure

V případě zrušení zájezdu ze strany Klienta po uzavření smlouvy (odstoupení od smlouvy) si Společnost ponechá zaplacenou zálohu na úhradu nákladů spojených s uzavřením smluvního vztahu, rezervací potřebných kapacit a dalších souvisejících nákladů. V případě vážných důvodů na straně Klienta Společnost posoudí tyto důvody, spočítá skutečně vynaložené náklady a pokud to bude možné, vrátí část zaplacené zálohy.

V případě, kdy je Společnost z důvodu neočekávaných událostí, na které nemá přímý vliv, donucena ke zrušení zájezdu po uzavření smlouvy, a Klient neakceptuje alternativní nabídku Společnosti, navrátí Společnost Klientovi po odečtení vynaložených nákladů veškeré uhrazené zálohy po vzniku této skutečnosti bez zbytečného prodlení a zároveň mu poskytne maximální podporu a pomoc pro minimalizaci negativních následků a zajištění náhradního programu.

Mezi typické neočekávané události (force majeure) patří mimo jiné války, povstání, teroristické útoky, uzavřené hranice, demonstrace, extrémní počasí, nahodilé mechanické závady většího rozsahu, epidemie, požáry, zrušené lety a další vlivy, které jsou mimo kontrolu Společnosti. Za těchto okolností není Společnost odpovědná za škody vzniklé klientovi a ten může uplatnit žádost o náhradu škody pouze u poskytovatele svého cestovního nebo jiného pojištění.

V případě zrušení zájezdu ze strany Klienta po zahájení programu už Společnost nemůže vracet uhrazené platby.

Pasy, víza a další povinnosti klienta

Je povinností Klienta si zajistit veškeré potřebné dokumenty a potvrzení potřebné pro vstup do Ugandy (pas, vízum, zdravotní pojištění, potvrzení o očkování, a jiné podle požadavků ugandských pasových, celních a jiných orgánů). Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi poradenství při zajištění těchto náležitostí a pomoc v případě neočekávaných problémů.
Společnost ale není zodpovědná za jakékoli škody vzniklé Klientovi v případě, že mu kvůli nesplnění jeho povinností není umožněn do vstup do Ugandy.

Zavazadla a cenné předměty

Za zavazadla a jakékoliv cenné předměty zodpovídá Klient a Společnost nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.
Pouze v případě, kdy Klient svěří svoje osobní věci do úschovy Společnosti v jejím sídle, přebírá Společnost za tyto věci odpovědnost, a to do okamžiku jejich navrácení Klientovi.

Rizika vyplývající z povahy zájezdu

Klient je srozuměn s povahou zájezdu do Ugandy a všemi zdravotními a jinými riziky vyplývajícími s pobytem v národních parcích, v blízkosti divokých zvířat, na horách a jiném prostředí během zájezdu podle odsouhlaseného itineráře. Uzavřením smlouvy a zaplacením zálohy Klient akceptuje všechna zdravotní a jiná rizika z toho plynoucí. Je jeho povinností uzavřít si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu zájezdu, zajistit si potřebná očkování a osobní léky a dbát zvýšené opatrnosti, aby mu žádná újma nevznikla a nebo byly v případě neočekávané události minimalizovány její následky.

Společnost ani jejich zaměstnanci a externí spolupracovníci nejsou v žádném případě odpovědní za žádné zdravotní, majetkové ani jiné újmy způsobené nehodami, neočekávanými událostmi nebo jinými skutečnostmi. Klient se akceptací nabídky zříká nároku na vymáhání jakýchkoliv podobných škod po Společnosti a jejích zaměstnancích a externích spolupracovnících.

Klienti s omezenou schopností pohybu by o tom měli informovat Společnost ještě před uzavřením smluvního vztahu a vyžádat si přesné informace o vhodnosti vybrané cesty nebo pobytu s ohledem na jejich konkrétní specifické potřeby.

V Mamaland Safaris věnujeme spoustu úsilí tomu, abychom udrželi naše vozy v dobrém a provozuschopném stavu. Navzdory tomuto může dojít během programu k defektu nebo jinému poškození, například v důsledku špatných podmínek na vozovce, které jsou mimo naši kontrolu. Mamaland Safaris udělá maximum pro to, byly podobné situace co nejrychleji vyřešeny (buď opravou auta nebo povoláním náhradního vozidla) a bylo možné pokračovat v programu, ale nemůže za vzniklé škody přijmout žádnou zodpovědnost.

V případě nepředvídaných okolností (jako jsou uzavírky silnic, špatné počasí, bezpečnostní podmínky nebo problémy s hotely) si Mamaland Safaris vyhrazuje právo provést nutné úpravy v itineráři. O této skutečnosti budete vždy co nejdříve informováni.

Respektování pokynů během zájezdu

Klient se zavazuje respektovat rozhodnutí a pokyny řidiče, průvodce a jiných přidělených zaměstnanců Společnosti během zájezdu jako konečná a závazná, protože tato jsou vedena snahou o bezproblémové a bezpečné zajištění zájezdu. V případě, že s některým rozhodnutí nesouhlasí, je povinen je uposlechnout, ale současně se může obrátit telefonicky na majitele Společnosti s žádostí o vysvětlení a/nebo nápravu rozhodnutí zaměstnance Společnosti v daném konkrétním případě.

Klient se také zavazuje za všech okolností respektovat všechny platné ugandské zákony, vyhlášky, a jiné předpisy.

Mamaland Safaris si vyhrazuje právo odmítnout klienta, který by se choval způsobem, který by mohl způsobit škodu nebo nepříjemnosti jakékoli třetí straně, poškození majetku zdraví, životního prostředí a podobně. V takovém případě bude program pro tohoto klienta ukončen bez vrácení peněz a společnost Mamaland Safaris nenese odpovědnost za žádné další výdaje vzniklé v důsledku vynuceného ukončení způsobeného klientem.

Řešení sporů

Společnost se vždy maximálním způsobem snaží o spokojenost klientů a přátelské a vstřícné vyřešení jakýchkoliv problémů. V případě, že Klient má nějaké stížnosti k poskytovaným službám, měl by se obrátit nejdříve na svého průvodce. Pokud není spokojen s navrženým řešením, může se obrátit na majitele společnosti. Pokud ani potom není spokojen s navrženým řešením, může se obrátit na místně příslušný ugandský soud s žádostí o nápravu.

Marketing

Společnost si vyhrazuje právo k využití fotografií a videí pořízených během zájezdu k marketingovým účelům a Klient uzavřením smlouvy s tímto vyjadřuje souhlas. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.